MODLITWA ODRZUCENIA ZŁYCH DUCHÓW EGZORCYZM PROSTY

(W miejscu – żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów).

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Bądź pozdrowiona, Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Twój Boski Syn, umierając na Krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca Niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy, wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami: „Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie!” A Ty, Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak, jak Ty ich umiłowałeś. Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie. Posyłaj nam na pomoc Twojego Hetmana niebieskiego, Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich, i Twoich Aniołów, których jesteś Panią i Królową. Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas wyprowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej, Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swojego Kościoła, wypraszajcie nam siły potrzebne do zwyciężenia ataków złych duchów. Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia – wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana. Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą byśmy, odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa. Wspomagajcie nas, nasi Święci Patroni! Przybądźcie nam ku pomocy, święci Aniołowie Stróże, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga! Panie Jezu Chryste! Ty powiedziałeś: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28, 18), a wysyłając uczniów na głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu, mówiłeś, że tym, „którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać” (Mk 16, 17) oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10, 19) – ufając w Twoje zapewnienie: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20), nakazujemy w Twoje imię (w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen) wszystkim złym duchom: Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej! Rozkazujemy wam mocą Pana naszego, Jezusa Chrystusa – (w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen) idźcie precz, duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa! W imię Jezusa Chrystusa (w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen) odpędzamy was, duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdźcie precz od Ludu Bożego. Mocą Jezusowej Krwi (w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen) odrzucamy was i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie, przewrotne duchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny! Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga! Odejdź, dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa! Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego! W imię Boga (w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen) w Trójcy Jedynego, odstąpcie, przeklęte duchy, od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół! Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa (w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen) i Jego chwalebnych Ran: odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych, i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu! W imię Jezusa oddalcie się od Kościoła świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata! Mocą świętego znaku Krzyża (w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen) odpędzamy was, złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast! Złączeni z Chrystusem, naszym Panem, (w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen) nakazujemy wam, byście nie przeszkadzały nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowały nas w czasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii! W imię Boga Stworzyciela, (w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen) w imię Boga Odkupiciela, (w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen) w imię Boga Uświęciciela t rozkazujemy wam, duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy was pod Krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana! O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela! Jak niegdyś zapowiedziana przez krew baranka paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana! Ty jesteś godna wszelkiej czci i chwały! Ojcze Niebieski! My, Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, Aniołów i ludzi! Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał! Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny, maryjny i apostolski Kościół! Wierzymy w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym! Uznajemy Najświętszą Maryją Pannę, Matkę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę oraz Królową nieba i ziemi! Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca Świętego w sprawach wiary i obyczajów! Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów! Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej! W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen.
(Przeżegnać się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie).

Kategoria: