AKTY PRZEBŁAGANIA

O mój Jezu Miłosierdzia!
Za moją oziębłość i niedbalstwo w służbie Bożej,
Za opuszczenie pacierza, – Przepraszamy Cię Panie!
Za lekceważenie Mszy św.,
Za brak przygotowania w Spowiedziach,
Za brak szczerego żalu i poprawy,
Za niedbałe odprawianie pokuty,
Za brak przygotowania i dziękczynienia do Komunii św.,
Za brak wiary miłości i ufności w miłosierdzie Boże,
Za nieposłuszeństwo Spowiednikowi
Za lekceważenie miłości Bożej i zuchwalstwo,
Za ciężkie upadki,
Za grzechy w nadziei miłosierdzia Bożego,
Za zgorszenie dane bliźniemu,
Za krzywdy wyrządzone bliźnim,
Za zmysłowość i brak umartwienia,
Za samowolę i egoizm,
Za upór i złą wolę,
Za pychę straszliwą,
Za sprzeciwianie się Twej Woli i natchnieniom,
Za wielką lekkomyślność,
Za bunty i zuchwalstwo,
Za brak miłości i ducha ofiary.

Kategoria: