NOWENNA DO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Modlitwa Wstępna Na Każdy Dzień Nowenny
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę żywota wprowadził, daj nam, prosimy Cię pokornie przez zasługi świętego Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Na Pierwszy Dzień
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy społem zginiecie”, błagamy Cię, udziel nam tego męstwa i wielkoduszności, z jaką nasz święty Ojciec Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy, uznawszy nasze błędy, z prawdziwą skruchą pokutę za nie czynili i mężnym sercem nowe życie rozpoczęli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Końcowa Na Każdy Dzień Nowenny
Święty Franciszku, bądź pozdrowiony, Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,
Ciebie za Ojca czczą trzy zakony, Za cnót zwierciadło mają synowie. Tyś droga prawa, wzór obyczajów; Prowadź z niewoli ciała swych dzieci Do utraconych ojczyzny krajów, Kędy nam gwiazda zbawienia świeci. Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy Się:
Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, znaki odkupiającej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka okazał, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i na nazwę prawdziwych Twoich uczniów zasłużyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… lub Litania do św. Franciszka.

Na Drugi Dzień
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje, a złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie”, daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym wsławił się w Kościele Twoim święty Ojciec Franciszek, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, wierząc, że wszystko inne będzie nam przydane. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na Trzeci Dzień
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, żeś to zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś maluczkim”, daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz Seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy mogli być zaliczeni do tych maluczkich, którym Bóg prawdy swe objawia i łaską obdarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na Czwarty Dzień
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Jeśli się nie staniecie jako dziatki, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego”, daj nam tę słodycz i prostotę, którą święty Ojciec Franciszek świat podbijał, abyśmy i my, stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich do Boga pociągali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na Piąty Dzień
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Kto chce iść za Mną, niech się sam siebie zaprze, weźmie krzyż swój na każdy dzień i naśladuje Mnie”, daj nam, abyśmy zapatrzeni we wzór świętego Ojca Franciszka, naznaczonego bliznami Twej Męki, chętnie dźwigali krzyż nasz codzienny i owoców Twej zbawczej Męki dostąpili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na Szósty Dzień
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują”, daj nam tę łaskę, abyśmy naśladując świętego Ojca Franciszka, obejmującego swą miłością nawet największych grzeszników, nie żywili nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na Siódmy Dzień
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą”, daj nam, abyśmy pokój i dobro, które święty Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze w sercach naszych zachowywali i bliźnim naszym dawali, a tak zasłużyli na nazwę prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na Ósmy Dzień
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone”, daj nam pokorną wytrwałość w modlitwie, abyśmy na wzór Ojca Franciszka w potrzebach naszych najpierw do Boga się uciekali i zbawienny skutek modłów naszych osiągnęli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na Dziewiąty Dzień
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Jeśli kto Mnie miłuje, będzie chował mowę moją i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, i mieszkanie u niego uczynimy”, użycz nam tej seraficznej miłości, jaką płonęło serce świętego Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość naszych uczuć i doskonałość naszych uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi, a potem w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Kategoria: