NOWENNA PRZED BOŻYM NARODZENIEM

(rozpoczęcie 16 grudnia)
Antyfona:
Spuśćcie Go z rosą, niebiosa, obłoki niech ześlą z deszczem Sprawiedliwego. Niechaj ziemia się otworzy i zrodzi nam Zbawiciela.

Ref.
Panie, okaż swoją dobroć
i racz nas odnowić. {2 x}

Pasterzu Izraela, który jak owce wiodłeś lud wybrany, rozbudź swą potęgę, nawiedź swą winnicę, okaż pogodne oblicze, przybądź nam z pomocą.

Ref. Panie…

Pociesz się ludu Boży; Bóg sam przyjdzie i zbawi nas. Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą go Emmanuel, czyli „Bóg z nami”. Prorocy już widzą z daleka nadchodzącą potęgę Boga.

Ref. Panie…

Nabierzcie otuchy, Pan jest blisko -Anioł Pański zwiastował Maryi. Syn Boży, poczęty mocą Ducha Świętego, zgładzi grzechy świata. Jego Królestwo jest wieczne. Gotujcie mu drogę.

Ref. Panie…

Słowo Przedwieczne stało się ciałem, Bóg zamieszkał pośród nas. Wszyscy, którzy Go przyjęli, stali się dziećmi Bożymi. Chrystus stoi u drzwi i kołacze. Otwórzmy Mu serca i służmy Bogu radośnie w wierze, aż się okaże chwała Jego łaski.

Ref. Panie…

Słowo stało się ciałem I zamieszkało między nami. Boże, Ty co roku pozwalasz nam z radością oczekiwać pamiątki Twego Odkupienia, spraw, abyśmy Jednorodzonego Syna Twojego, którego radośnie przyjmujemy jako Odkupiciela, zasłużyli też ze spokojem oglądać, kiedy przyjdzie jako Sędzia. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Godna Matko Boga, Maryjo, uproś nam cząstkę tego ducha, którym było przejęte Serce Twoje, gdyś oczekiwała chwili przyjścia na świat zapowiedzianego Zbawcy. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

16 Grudnia
Raduj się, Jeruzalem, niech śpiewa ziemia, Prawa Pańskiego pewność się nie zmienia, wkrótce spełni się zapowiedź, którą Panna z ust Gabriela usłyszała.

Módlmy Się:
Boże, Twój Jednorodzony Syn objawił się w naszej cielesnej naturze: spraw, abyśmy zostali wewnętrznie przekształceni przez Tego, który zewnętrznie był do nas podobny. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

17 Grudnia
O Mądrości, któraś wyszła z ust Najwyższego, sięgając od końca aż do końca, urządzając wszystko mocno a łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności.

Módlmy Się:
Boże, Stwórco i Odkupicielu natury ludzkiej, wejrzyj łaskawie na nasze prośby i spraw, żeby Twój Jednorodzony Syn, przyjąwszy naturę ludzką, pozwolił nam łaskawie cieszyć się swoim Boskim towarzystwem. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

18 Grudnia
O Adonai, wodzu domu Izraela, któryś ukazał się w płomieniach Krzaka Gorejącego Mojżeszowi i dałeś mu Prawo na górze Synaj, przyjdź nas odkupić mocą swego ramienia.

Módlmy Się:
Dozwól, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy zostali uwolnieni z jarzma grzechu i radośnie oczekiwali pamiątki ponownego narodzenia się w nas Jednorodzonego Syna Twojego. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

19 Grudnia
O korzeniu Jessego, który stoisz jako sztandar narodów, przed którym królowie zamykają swe usta, do którego narody modlić się będą, przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać.

Módlmy Się:
Boże, Tyś objawił blask Twojej chwały przez macierzyństwo świętej Dziewicy, daj, prosimy, abyśmy tak wielką tajemnicę Wcielenia wyzwalali nieskażoną wiarą i zawsze czcili pobożnymi czynami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

20 Grudnia
O Kluczu Dawida i berło domu Izraela, który otwierasz, a nikt nie może zamknąć; zamykasz, a nikt nie zdoła otworzyć, przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca, siedzącego w ciemnościach i cieniu śmierci.

Módlmy Się:
Boże, Twoje niewymowne Słowo za zwiastowaniem anielskim przyjęła Niepokalana Dziewica Maryja i, stawszy się domem Bożym, została napełniona Duchem Świętym; prosimy, abyśmy za Jej przykładem byli zdolni pokornie poddawać się Twojej woli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

21 Grudnia
O Wschodzie, blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości: przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i cieniu śmierci.

Módlmy Się:
Wysłuchaj łaskawie, prosimy Cię, Panie, próśb Twojego ludu, aby umiał się cieszyć przyjściem Twojego Jednorodzonego Syna w naszym ludzkim ciele, a ponieważ przychodzi w swym majestacie, niech nam udzieli wiecznej nagrody. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

22 Grudnia
O Królu narodów, przez nie upragniony, kamieniu węgielny, który jednoczysz to, co rozdzielone, przyjdź i zbaw człowieka, któregoś stworzył z mułu.

Módlmy Się:
Boże, Ty, widząc, że człowiek popadł w grozę śmierci, postanowiłeś go odkupić przyjściem Twego Jednorodzonego Syna; spraw, prosimy, abyśmy w pokornym i nabożnym wyznawaniu Jego Wcielenia, zasłużyli sobie także na uczestnictwo w Jego radości. Który z Tobą żyje i króluje na wielki wieków. Amen.

23 Grudnia
O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwanie narodów i Zbawicielu ich, przybądź zbawić nas, Panie, Boże nasz.

Módlmy Się:
Wszechmogący, wieczny Boże, świadomi zbliżenia się święta Narodzenia Syna Twego w ludzkim ciele, prosimy Cię, aby nam niegodnym sługom Twoim okazało się miłosierdzie Słowa, które raczyło stać się człowiekiem z Maryi Dziewicy i zamieszkało między nami. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

24 Grudnia
Gdy wzejdzie słońce niebieskie, ujrzycie Króla królów, przychodzącego od Ojca, jak oblubienica ze swej komnaty.

Módlmy Się:
Boże, który co roku pozwalasz nam z radością oczekiwać pamiątki naszego Odkupiciela, spraw, abyśmy przyjmując Jednorodzonego Syna Twojego jako Odkupiciela, mogli Go bez trwogi oglądać, gdy przyjdzie jako Sędzia Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Twój. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Kategoria: