EGZORCYZM – PSALM 67

PRZED ODMAWIANIEM EGZORCYZMU WZYWAJMY CHÓRY ANIELSKIE DO POMOCY I OBRONY

W Imię Trójcy Świętej, przez zasługi i moc Najświętszego wcielenia, Męki Jezusa Chrystusa, Jego Najświętszej Krwi, moc Niepokalanej Dziewicy Maryi chwalebnie wniebowziętej Bogarodzicy, oraz wszystkich Świętych, błagamy was Prześwietne wojska Niebieskie: Serafiny, Cherubiny, Trony, Panowania, Mocarstwa, Potęgi, Księstwa, Archaniołowie, Aniołowie, Stróżowie, dopomóżcie nam zwyciężyć moce ciemności, brońcie i wspierajcie nas. Amen

 

EGZORCYZM

W imię Ojca i Sina i Ducha Świętego. Amen

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (Modlitwa do św. Michała Archanioła)
Książe najchwalebniejszy niebiańskiego wojska, (św. Michale Archaniele,/ broń nas w walce przeciwko książętom i władzom,/ przeciwko władcom świata tych ciemności, / przeciwko duchom nieprawości, w przestworzach./ Przyjdź z pomocą ludziom,/ których Bóg na obraz podobieństwa Swojego stworzył/ i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką/ Ciebie jako stróża i patrona/czci św. Kościół./ Tobie Bóg powierzył dusze odkupionych ludzi./ abyś je w największym szczęściu umieścił./ Błagaj Boga pokoju,/ aby starł szatana pod nogami naszymi,/ aby już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi i szkodzić Kościołowi./ Przekaż nasze prośby przed Oblicze Najwyższego/ aby rychło uprzedziło nas Miłosierdzie Boże/ i abyś schwytał smoka/ starego węża./ który jest diabłem i szatanem/i związanego rzucił do przepaści./ aby nie zwodził dalej ludzi./

 

(Egzorcyzm)
(stojąc)

W Imię Jezusa Chrystusa, (Boga i Pana naszego,/ za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryi,/ świętego Michała Archanioła./ Świętych Apostołów Piotra i Pawła/i wszystkich Świętych,/ ufając w powagę naszego świętego posługiwania,/ przystępujemy bezpiecznie/ do odrzucenia napadów diabelskiego podstępu./

 

Psalm 67
Niech powstanie Bóg/i niech rozproszą się nieprzyjaciele Jego/i niech uciekną ci,/ którzy Go nienawidzą,/ sprzed Oblicza Jego./ Jak rozprasza się dym,/tak niechaj się rozproszą/jak rozpływa się wosk w obliczu ognia,/ tak niech zginą grzesznicy sprzed Oblicza Bożego.
V. Oto przed Krzyżem Pańskim uciekajcie moce przeciwne.
R. Zwycięża lew z pokolenia Judy, /z rodu Dawida
V. Niech Miłosierdzie Twoje o Panie, będzie nad nami.
R. Ponieważ zaufaliśmy Tobie.
Egzorcyzmujemy ciebie, wszelki nieczysty duchu/ wszelka szatańska mocy,/ wszelkie napaści piekielnego przeciwnika,/ wszelki legionie,/ wszelki zborze i sekto diabelska,/ w Imieniu i Mocy Pana naszego JEZUSA t Chrystusa,/ wykorzeń się i uciekaj z Kościoła Bożego,/ od dusz na obraz Boży stworzonych/i Najdroższą Krwią Baranka odkupionych t ./ Nie odważ się więcej, wężu najchytrzejszy,/ oszukiwać ludzki ród./ prześladować Kościół Boży,/ i wybranych Bożych przesiewać/ i przetrząsać jakby pszenicę, t / Niech ci rozkaże Bóg Najwyższy,/ Któremu w wielkiej twojej pysze czynisz się równym,/ Który chce zbawić wszystkich ludzi/ i chce aby wszyscy doszli do poznania prawdy./ Rozkazuje ci Bóg Oj ciec t / rozkazuje ci Bóg Syn t /rozkazuje ci Bóg Duch Święty t/ Rozkazuje ci Chrystus/ Odwieczne Słowo Boże/ Które Ciałem się stało t/ Które dla zbawienia rodzaju ludzkiego/zgubionego przez twą zawiść,/ upokorzyło się samo/ stawszy się posłusznym aż do śmierci./ Chrystus,/ Który Kościół Swój zbudował na silnej skale/ i oświadczył,/ że bramy piekieł nigdy go nie zwyciężą,/ ponieważ z nim będzie zawsze każdego dnia/ aż do skończenia świata./Rozkazuje ci tajemnica Krzyża t/ i moc wszystkich tajemnic Wiary chrześcijańskiej./ Rozkazuje ci Bogarodzica Dziewica Maryja t/ Która pyszną twoją głowę/od pierwszej chwili Swego Niepokalanego Poczęcia/ w Swojej pokorze starła./ Rozkazuje ci wiara świętych Apostołów Piotra i Pawła/ i wszystkich Apostołów t./ Rozkazuje ci krew Męczenników/ i pobożne wstawiennictwo wszystkich Świętych, t./ Przeto, smoku przeklęty/i wszelki legionie diabelski,/ zaklinamy cię przez Boga Żywego t/ przez Boga t Prawdziwego,/ przez Boga t Świętego,/ przez Boga Który tak umiłował świat,/ że Syna Swego Jedynego dał,/ aby wszelki,/ Który wierzy w Niego,/ nie zginął/ lecz miał życie wieczne/ przestań uwodzić stworzenia ludzkie/ i poić je trucizną wiecznego potępienia,/ przestań szkodzić Kościołowi/ i zarzucać sidła na jego wolność./ Idź precz szatanie,/ wynalazco i nauczycielu wszelkiego oszustwa,/ wrogu ludzkiego zbawienia./ Daj miejsce Chrystusowi,/ w Którym nic nie znalazłeś z twoich dzieł,/ daj miejsce Kościołowi jednemu,/świętemu,/katolickiemu/ i apostolskiemu,/ który Chrystus sam nabył Krwią Swoją./ Upokorz się pod potężną ręką Boga,/ drzyj i uciekaj,/ ponieważ my wzywamy Święte i straszne Imię JEZUS,/ przed którym drżą piekła,/ Któremu moce niebios/ i potęgi/ i panowania są podległe,/ Którego Cherubini i Serafini/ nieustającym wołaniem chwalą, mówiąc:/ Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów./

(klęcząc)
V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R. I duchem Twoim.

Módlmy Się
Boże niebios,/ Boże ziemi,/ Boże Aniołów,/ Boże Archaniołów,/ Boże Patriarchów,/ Boże Proroków,/ Boże Apostołów,/ Boże Męczenników,/ Boże Wyznawców,/ Boże Dziewic/Boże,/ Który posiadasz moc dać życie po śmierci/ i spokój po pracy, ponieważ nie ma Boga poza Tobą,/ i być nie może/Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych/Którego Królestwu nie będzie końca,:/ pokornie prosimy Majestat Twej Chwały/ abyś od piekielnych duchów/wszelkiej władzy,/ sidła,/ oszustwa/ i niegodziwości/ nas Potęgą Swoją wyzwolić/ i nietkniętych ustrzec raczył./ Przez Chrystusa Pana naszego./Amen./
V. Od sideł szatańskich.
R. Wyzwól nas Panie.
V. Abyś Kościół Twój Święty zachował w Twej służbie bezpieczny i wolny.
R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
V. Abyś nieprzyjaciół Świętego Kościoła upokorzyć raczył.
R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

(Teraz należy pokropić miejsce wodą święconą i odmówić trzy razy Zdrowaś Maryjo, o straż Aniołów dla siebie samego.)

Poświęcenie się świętemu Michałowi. O wielki Książę niebieski,/ najświętszy Stróżu Kościoła,/ święty Michale Archaniele/ oto ja,/ chociaż bardzo niegodny Twego oblicza,/ jednak ufny w Twą dobroć,/ powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw/ i licznymi Twymi dobrodziejstwami,/ staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża/ i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich/których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie./ Ciebie dziś obierani za swego szczególnego obrońcę i orędownika./ Postanawiani sobie mocno czcić Cię zawsze/ i starać się usilnie o Twoją cześć./ Bądź przy mnie przez całe życie moje/abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą/ słowem lub uczynkiem./ Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim/głównie przeciw tym,/ które atakują wiarę i czystość./ a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy/ i zaprowadź do Ojczyzny Wiecznej./ Amen/

Kategoria: